Viết thuê luận văn thạc sĩ

Viết Thuê Luận Văn tại bình dương

Viết thuê luận văn thạc sĩ

Luận văn Thạc sĩ là kết quả nghiên cứu, phân tích và được viết bởi chính tác giả, không là kết quả nghiên cứu của người khác và chưa được người nào công bố trong bất kỳ công trình khoa học nào khác. Nếu kết quả là công trình nghiên cứu khoa học hoặc một phần công trình khoa học của một tập thể mà trong đó tác giả đóng góp phần chính thì phải có đủ căn cứ chứng minh sự đồng ý của các thành viên trong tập thể đó cho phép sử dụng.viết thuê luận văn thạc sĩ

Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ phải thỏa mãn yêu cầu của một luận văn khoa học chuyên ngành và các yêu cầu quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo, khoa Sau Đại Học và cơ sở/đơn vị đào tạo (Khoa/Viện).

Mục đích làm luận văn tốt nghiệp

Thực hiện luận văn tốt nghiệp nhằm giúp học viên:

 • Rèn luyện kỹ năng chuyên môn, tổng hợp các kiến thức đã học trên mọi phương diện.
 • Rèn luyện tính tự chủ và tinh thần trách nhiệm trong công việc.
 • Phát huy tính độc lập, sáng tạo và tự nghiên cứu để tạo ra một sản phẩm, một báo cáo trình bày hoàn chỉnh.
 1. YÊU CẨU CHUNG VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ

Luận văn phải được trình bày một cách rõ ràng, mạch lạc, đảm bảo tính chính xác và không được tẩy xoá, nhằm giúp người đọc có kiến thức tổng quát mà vẫn hiểu được nội dung trình bày, và bất cứ ai quan tâm đều có thể lập lại thí nghiệm kiểm tra kết quả mà tác giả đã công bố. Thuật ngữ trong luận văn phải được dùng chính xác và thống nhất, các từ ngữ chuyên môn cần được định nghĩa và giải thích rõ ràng trong phần phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu. Tên La tinh của các loài sinh vật (cây, con) tên khoa học phải được in nghiêng.

Luận văn tốt nghiệp được soạn thảo theo hệ soạn thảo văn bản trên Microsoft Winword hoặc tương đương và in một mặt giấy.

 • Luận văn được in trên khổ giấy A4 (210 x 297 mm). Portrait.
 • Lề : Top: 1” (2,5 cm), Bottom: 1” (2,5cm), Inside/left: 1,25” (3cm), Outside/right: 0,75” (2cm)
 • Bảng mã: Unicode
 • Font chữ: Time new roman
 • Size chữ: 13
 • Chế độ dãn dòng: 1,2 lines
 • Đánh số trang ở giữa của lề dưới (bottom), các trang đầu (muc lục, danh sách bảng, hình…) đánh số la mã (i, ii, iii, iv,…) và bắt đầu đánh số trang 1 từ “Chương 1”
 • Độ dầy luận văn: không quá 100 trang (không tính phần phụ lục)
viết thuê luận văn thạc sĩ
viết thuê luận văn thạc sĩ

Sau khi sửa chữa hoàn chỉnh, luận văn được đóng bìa cứng màu xanh dương nước biển, theo cấu trúc qui định ở Phụ lục 1.

 1. CẤU TRÚC LUẬN VĂN

Cấu trúc một luận văn phụ thuộc vào từng chuyên ngành và đề tài cụ thể, nhưng thông thường bao gồm những nội dung sau:

 • Trang bìa
 • Trang phụ bìa (có chữ ký của người hướng dẫn khoa học)
 • Trang xác nhận hội đồng chấm luận văn (bắt đầu đánh số la mã (i, ii,…) ở cuối trang )
 • Lời cam đoan (bao gồm tóm tắt thông tin tác giả)
 • Lời cảm tạ /cảm ơn
 • Tóm tắt (tiếng Việt)
 • Abstract (tiếng Anh)
 • Mục lục
 • Danh sách bảng (để thành một trang riêng)
 • Danh sách hình (để thành một trang riêng)
 • Danh mục chữ viết tắt (để thành một trang riêng)

Chương 1  MỞ ĐẦU/GIỚI THIỆU (bắt đầu đánh số trang là 1…)

Chương 2  LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU

Chương 3  PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Chương 4  KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Chương 5  KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ/KIẾN NGHỊ

            TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

Trang bìa và trang phụ bìa (Phụ lục 1 và Phụ lục 2).

3.1 Trang chuẩn y

Chữ ký của thành viên HĐLV là chữ ký nguyên mẫu với mực màu xanh (Phụ lục 3).

3.2 Lời cam đoan (Phụ lục 4).

3.3 Lời cảm tạ (bao gồm tóm tắt thông tin tác giả) (Phụ lục 5).

3.4 Tóm tắt (gồm bản tiếng Việt và bản tiếng Anh) (Phụ lục 6 và Phụ lục 7).

3.5 Mục lục (Phụ lục 8).

3.6 Danh sách bảng, hình và chữ viết tắt (Phụ lục 9, Phụ lục 10 và Phụ lục 11).

3.7 Nội dung chính của luận văn

3.7.1 Chương 1  MỞ ĐẦU/GIỚI THIỆU

(số hiệu chương và tên chương viết trên hai dòng khác nhau)

Ví dụ :

Chương 1

MỞ ĐẦU

Chương này bao gồm các nội dung : (1) Đặt vấn đề (cách viết theo nguyên tắc cái phểu nghĩa là các vấn đề được đề cập từ tổng quát đến cụ thể, (2) Mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể, (3) Giả thiết nghiên cứu/Câu hỏi nghiên cứu, (4) Đối tượng nghiên cứu và (5) Giới hạn phạm vi nghiên cứu.

3.7.2 Chương 2 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU

(số hiệu chương và tên chương viết trên hai dòng khác nhau)

Chương 2 gồm có hai nội dung : (1) Tổng quan vùng nghiên cứu và (2) Tóm lược các công trình nghiên cứu đã công bố của các tác giả trong và ngoài nước có liên quan mật thiết đến đề tài nghiên cứu của tác giả về phương pháp, hoặc nội dung, hoặc kết quả nghiên cứu, hoặc cả ba vấn đề trên. Cách trích dẫn trực tiếp (để trong dấu ngọặc kép) hoặc gián tiếp bằng lời văn của tác giả. Cần ghi rõ nguồn gốc tài liệu được trích dẫn.

3.7.3 Chương 3 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

(số hiệu chương và tên chương viết trên hai dòng khác nhau)

Nội dung chương 3 bao gồm (1) Phương pháp luận: là cơ sở lý thuyết, khái niệm, các công thức và giả thuyết khoa học tiếp cận được ứng dụng trong nghiên cứu của tác giả, và (2) Phương pháp nghiên cứu: gồm phương pháp tiếp cận, phương tiện nghiên cứu (nếu có), phương pháp chọn vùng/mẫu nghiên cứu, phương pháp chọn quan sát mẫu, phương pháp thu thập số liệu và phương pháp phân tích số liệu nhằm thỏa mãn/đáp ứng cho từng mục tiêu cụ thể của đề tài. Nếu sử dụng phương pháp mới (hoặc ít phổ biến) thì nên trình bày đầy đủ trong phần phương pháp luận.

3.7.4 Chương 4  KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

(số hiệu chương và tên chương viết trên hai dòng khác nhau)

Các nội dung trình bày trong phần kết quả và thảo luận phải được sắp xếp theo thứ tự từng mục tiêu cụ thể của đề tài. Cách trình bày dưới dạng tổng hợp bằng cách sử dụng các biểu bảng, hình, sơ đồ,… sau đó được phân tích và thảo luận cụ thể. Mô tả các công việc nghiên cứu khoa học được tiến hành, các số liệu trong quá trình nghiên cứu khoa học hoặc số liệu thực nghiệm, điều tra khảo sát,… Phần thảo luận phải căn cứ vào các dẫn liệu khoa học thu được trong quá trình nghiên cứu của đề tài hoặc đối chiếu với kết quả nghiên cứu của các tác giả khác có liên quan thông qua tài liệu tham khảo.

3.7.5 Chương 5  KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ/KIẾN NGHỊ

(số hiệu chương và tên chương viết trên hai dòng khác nhau)

Phần kết luận cần trình bày ngắn gọn, khẳng định những gì rút ra được từ kết quả nghiên cứu theo các mục tiêu cụ thể đã được phân tích ở chương 4 (chú ý kết luận không phải là tóm tắt các kết quả nghiên cứu), không có lời bàn và bình luận thêm, không có trích dẫn tài liệu tham khảo. 

Phần đề nghị/kiến nghị phải xuất phát từ các giải pháp phát triển, những kiến nghị gì giúp cho các giải pháp đưa ra được khả thi. Ngoài ra, có thể đề nghị những vấn đề cần nghiên cứu thêm, những đề xuất phát triển từ đề tài nghiên cứu. Những đề nghị phải cụ thể, rõ ràng, thiết thực và khả thi.

3.8 TÀI LIỆU THAM KHẢO

Liệt kê đầy đủ (theo qui định cách viết tài liệu tham khảo) các tài liệu trong và ngoài nước mà tác giả đã đọc và trích dẫn trong đề tài. Chú ý rằng, không nên đưa vào trang này những tài liệu không có đề cập/trích dẫn trong đề tài cũng như cần bổ sung những tài liệu có trích dẫn trong đề tài mà tác giả chưa ghi vào trang tài liệu tham khảo này.   (Xem Phụ lục 12)

 3.9 PHỤ LỤC

Nội dung phần phụ lục có thể bao gồm bản câu hỏi phỏng vấn, danh sách đáp viên, các qui định, các kết quả phân tích thống kê/mô hình phân tích, các tài liệu bổ sung cho phần kết quả thảo luận ở chương 4.

viết thuê luận văn thạc sĩ
viết thuê luận văn thạc sĩ
 1. CÁCH FORMAT BIỂU BẢNG VÀ HÌNH

Số hiệu biểu bảng (xếp theo chương nếu trong một chương có nhiều bảng hoặc xếp theo thứ tự cho cả đề tài nếu ít biểu bảng) và tên bảng đặt phía trên biểu bảng và cách nhau bằng dấu “hai chấm”, canh lề trái, cỡ chữ 12 và chữ in đậm, nội dung bảng cỡ chữ 12 chế độ dãn dòng 1, canh lề trái. Nguồn trích dẫn và các chú thích được in nghiêng và cỡ chữ 10, canh lề trái. Biểu bảng được format theo hàng ngang (không có hàng dọc). Xem ví dụ bảng 1.

Bảng 1:  Cơ cấu quan sát mẫu theo diện tích, địa điểm và mô hình sản xuất

TTĐơn vịDiện tích nuôiChọn mẫuMô hình
Diện tích (ha)Tỷ lệ (%)Số mẫu

(hộ)

Tỷ lệ (%)Nuôi ao

(hộ)

 Nuôi ruộng

(hộ)

Nuôi dèo

(hộ)

1Long Mỹ30,2035,524547,373843
2Phụng Hiệp20,2023,763031,582433
3Vị Thủy6,607,791818,951323
4Tx. Vị thanh10,0011,76202,11002
Tổng cộng  95100,0075911

Nguồn: Kết quả khảo sát năm 2011

Số hiệu và tên hình/sơ đồ được đặt dưới hình/sơ đồ, canh giữa, cỡ chữ 12 và chữ in đậm. Nguồn trích dẫn và các chú thích được in nghiêng và cỡ chữ 10 để trong ngoặc đơn dưới tên hình/sơ đồ.  Xem ví dụ hình 1.

Hình 1: Cơ cấu chi phí thức ăn trong mô hình nuôi ruộng

(Nguồn: kết quả  khảo sát năm 2011)

Các biểu bảng, hình, sơ đồ phải được trình bày trong cùng một trang (trường hợp bảng biểu dài không thể trình bày trong một trang, có thể cắt thành nhiều trang, nhưng mỗi trang kế tiếp phải có tên bảng và các đề mục của bảng). Khi những bảng biểu và hình rộng, cần trình bày trên khổ giấy nằm ngang (landscape) thì đầu bảng biểu/hình phải quay vào chổ đóng bìa.

 1. TRÌNH BÀY TIỂU MỤC TRONG CÁC CHƯƠNG

Các tiểu mục trong các chương của luận văn được trình bày và đánh số thành nhóm chữ số, nhiều nhất không quá  4 chữ số với số thứ nhất chỉ số chương, số thứ 2 chỉ tiểu mục 1, số thứ 3 chỉ tiểu mục 2 và số thứ 4 chỉ tiểu mục 3. Tại mỗi nhóm tiểu mục phải có ít nhất 2 tiểu mục. Ví dụ, chương 1 có hai tiểu mục là 1.1 và 1.2; trong tiểu mục 1.1 nếu có tiểu mục nhỏ nữa thì ít nhất cần có hai nội dung trình bày với số hiệu 1.1.1 và 1.1.2, nghĩa là không thể có tiểu mục 1.1.1 mà không có tiểu mục 1.1.2 tiếp theo.

Cụ thể:

Tiểu mục 1 (ví dụ 1.1; 1.2;…): cỡ chữ 13,CHỮ HOA IN ĐẬM, không thụt đầu dòng

Tiểu mục 2 (ví dụ 1.1.1; 1.1.2;…): cỡ chữ 13, chữ thường in đậm, không thụt đầu dòng

Tiểu mục 3 (ví dụ 1.1.1.1; 1.1.1.2;…): cỡ chữ 13, in nghiêng, không đậm, thụt đầu dòng

Sau các chương, mục và tiểu mục không bỏ bất kỳ dấu nào (chấm, chấm phẩy, hai chấm,…)

Ví dụ:

2.1 TỔNG QUAN ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU

2.2.1 Tình hình sản xuất lúa tỉnh An Giang

2.2.1.1 Huyện Châu Thành:

2.2.1.2 Huyện Châu Phú:

2.2.2 Cơ cấu chi phí…

 1. CHẾ ĐỘ THỤT VÀ DÃN DÒNG

Tên các chương: cỡ chữ 16, CHỮ IN HOA, ĐẬM, canh giữa trang

Các tiểu mục: được qui định như trên, tiểu mục 1 và 2 không thụt đầu dòng

Dòng bài viết (text): chữ thường, thụt đầu dòng

Các công thức:  thụt vào 5cm

Dãn dòng (Paragrapth), các tiểu mục cách trên (before): 6 pt, cách dưới (after) 0 pt.

Khoảng cách dòng (Line spacing): multiple at 1.2

 1. CÁCH DẪN CHỨNG TÀI LIỆU VÀ TÁC GIẢ TRONG BÀI VIẾT

Tất cả tài liệu có dẫn chứng trong luận văn đều phải được liệt kê trong trang Tài liệu tham khảo và ngược lại. Trong bài viết, bất cứ dẫn chứng nào cũng phải kèm tên tác giả và thời điểm công bố (xuất bản). Nếu tác giả người nước ngoài chỉ cần liệt kê Họ. Nếu tài liệu chuyển ngữ sang tiếng Việt, cách dẫn chứng như trên. Nếu tác giả là người Việt và tài liệu tiếng Việt hoặc tiếng nước ngoài thì liệt kê đầy đủ như chính tác giả đã viết.

Ví dụ:

(1) Dẫn liệu của một tác giả (cách viết này áp dụng chung cho cách viết của đồng tác giả hoặc của nhiều tác giả)

Theo Mahabub (1987), kỹ thuật canh tác theo phương pháp sạ hàng giữ vai trò quan trọng …

Hoặc kỹ thuật canh tác theo phương pháp sạ hàng giữ vai trò quan trọng … (Mahabub, 1987).

(2) Dẫn liệu của đồng tác giả thì phải liệt kê đủ tên hai tác giả, nối với nhau bằng liên từ “và”. Ví dụ: East và West (1972) đã phát triển một kỹ thuật có giá trị….

(3) Dẫn liệu nhiều hơn hai tác giả: Ghi tác giả đầu tiên và chữ ctv (cộng tác viên). Ví dụ: …. giúp duy trì lượng hữu cơ và độ phì trong đất (Nguyễn Thu Hằng và ctv., 2010) nếu là tác giả thuần người Việt. Tương tự đối với trích dẫn tài liệu nước ngoài thì ghi tác giả đầu tiên và chữ et al. Ví dụ, …Mekong Delta the highest overall economic growth rate in the country at 14.4%, 5.4% higher than national figure for 2005 (Loc et al., 2007)

(4) Dẫn liệu từ hai tác phẩm của nhiều tác giả khác nhau: Có nhiều loại mô hình thủy lợi đã được phát triển trong các hệ thống canh tác khác nhau (Mahbub et al., 1975; Kraazt, 1975).

(5) Nếu dẫn liệu không tìm được tài liệu gốc mà ghi nhận tham khảo nhờ một tài liệu khác của tác giả khác (hạn chế tối đa hình thức này), thí dụ: Briskey (1963) cho rằng …… (trích dẫn bởi Nguyễn Ngọc Tuân, 1996).

 1. TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tham khảo được xếp theo thứ tự A B C họ tên tác giả theo thông lệ của từng nước và tạp chí. Nếu tác giả là người nước ngoài thì xếp thứ tự A B C theo họ, nếu tác giả là người Việt Nam thì vẫn giữ nguyên thứ tự thông thường của họ tên người Việt Nam, không đảo tên lên trước họ và cũng xếp theo thứ tự A B C theo họ. Tài liệu không có tên tác giả thì xếp theo thứ tự A B C theo từ đầu của tên cơ quan/đơn vị ban hành báo cáo, tài liệu hay ấn phẩm.

Sắp xếp tài liệu tham khảo tiếng Việt và tiếng nước ngoài chung, không tách riêng biệt làm hai phần tiếng Việt và tiếng nước ngoài, kể cả tài liệu của tác giả người nước ngoài đã được chuyển ngữ sang tiếng Việt hoặc tác giả là người Việt nhưng tài liệu bằng tiếng nước ngoài.

Sau đây là cách trình bày tài liệu tham khảo

* Bài báo đăng trên tạp chí khoa học (ghi đầy đủ tên tác giả, năm xuất bản, tên bài báo, tên tạp chí, số quyển, số tạp chí, và số trang có bài báo).

Matthews R.B., and Hunt L.A. (1994). A model describing the growth of cassava (Manihot esculenta L. Crantz). Field Crops Research 36 (4): 69-84.

El-Hassanin A.S., Labib T.M., and Gaber I.E. (1993). Effect of vegetation Cover and slop on runoff and soil losses from the watershed of Burundi. Agriculture, Ecosystems and Environment 43: 301-308.

* Sách (phải ghi rõ tên tác giả, người biên tập (nếu có), thời điểm xuất bản, tựa sách đầy đủ (kể cả tựa con, nếu có), volume (nếu có), lần tái bản (nếu có), nhà xuất bản và nơi xuất bản (thành phố, quốc gia) và số trang đã tham khảo hoặc số trang của cuốn sách nếu tham khảo toàn bộ), tên sách được in nghiêng.

Falconer D.S. (1989). Introduction to quantitative genetics. 3rd edition, Longman Scientific & Technical, New York , USA, 437 pages.

Mai Đình Yên, Vũ Trung Trạng, Bùi Lai và Trần Mai Thiêm (1979). Ngư loại học. Nhà xuất bản Đại học và Trung học Chuyên nghiệp, Hà nội, 300 trang.

* Một chương trong một quyển sách (ghi rõ tên các tác giả của chương đó, tên chương được tham khảo, tên sách (in nghiêng), tên tác giả của quyển sách ấy, nhà xuất bản và nơi xuất bản, số trang được tham khảo).

Hemsworth P.H. (1990). Mating management. In Pig Production in Australia (Eds. J.A.A. Gardner, A.C. Dunkin and L.C. Lloyd). Butterworth, London, England,  pp. 245-257.

* Tập san báo cáo Hội nghị khoa học (ghi rõ tác giả và tên bài báo cáo, tên tác giả hiệu đính, tựa (in nghiêng), ngày và địa điểm hội nghị, tên nhà xuất bản).

Svánchez M.D. (1998). Feed, animal waste and nutrient balances. In Proceedings of the Regional Workshop on Area-Wide Integration of Crop-Livestock Activities, Bangkok, Thailand, 18-20 June 1998. (Eds. Y.W. Ho & Y.K. Chan). FAO/RAP, Thailand, pp. 47-53.

* Luận văn tốt nghiệp, Luận văn Thạc sĩ, Phó Tiến sĩ, Tiến sĩ

Adhiri P.H. (1990). Physio-morphological responses of upland rice to shade. MSc. thesis, University of the Philippines Los Banos, Philippines.

Trần Huyền Công (1994). Một số đặc điểm sinh học của cá lóc bông (Channa micropeltes). Luận văn tốt  nghiệp  Kỹ sư Thủy sản, Đại học Nông Lâm, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

* Sách dịch

Molxki N.T. (1979). Hoá sinh thịt gia súc (Đặng Đức Dũng dịch). Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật, Hà nội, Việt Nam, 247 trang.

* Tác giả là các Hiệp hội hoặc Tổ chức

American Society of Agronomy (1988). Publications handbook and style manual. American Society of Agronomy, Madison, WI., 500 pages.

            * Tài liệu các cơ quan, đoàn thể

Ủy Ban Nhân Dân huyện Mỹ Xuyên (2004). Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội năm 2003 của huyện Mỹ Xuyên, 35 trang.

Cục Thống kê tỉnh Sóc Trăng (2005). Niên giám thống kê tỉnh Sóc Trăng năm 2004, 350 trang

* Tài liệu tham khảo từ hệ thống internet (ghi rõ tên tác giả, tựa đề, cơ quan (nếu có), tháng, năm, nơi đã tiếp cận và đường dẫn khi truy xuất)

Anklesaria F., McCahill M., Linder P., Johnson D., Torrey D., and Alberti B., “The Internet Gopher Protocol (a distributed document search and retrieval protocol)”, RFC 1436, University of Minnesota, March 1993. <URL:ftp:/ ds.internic. net/ rfc/ rfc1436.txt;type=a>. Truy cập ngày 10/12/2006.

Berners-Lee T., “Hypertext Transfer Protocol (HTTP)”, CERN, November 1993. <URL:ftp:/info.cern.ch/pub/www/doc/http-spec.txt.Z> . Truy cập ngày 17/02/2003.

 1. PHỤ LỤC

            Bao gồm các biểu mẫu bán cấu trúc (check list) bảng điều tra phải được trình bày trong phụ lục theo đúng hình thức đã được sử dụng, không nên kết cấu hay hiệu đính lại. Các tính toán từ mẫu điều tra được trình bày tóm tắt trong các bảng biểu của bài viết và có thể trình bày trong phần Phụ lục.

MDI, ngày 1/1/2012

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN ĐBSCL

 

Xin mời xem phụ lục hướng dẫn các nội dung của một luận văn thạc sĩ trong các trang sau:

 

 

 

MỤC LỤC

Trang phụ bìa……………………………………………………………………………………………………………….. i

Chấp nhận luận văn……………………………………………………………………………………………………… ii

Lời cam đoan………………………………………………………………………………………………………………. iii

Cảm tạ…………………………………………………………………………………………………………………………. iv

Tóm lược………………………………………………………………………………………………………………………. v

Abstract……………………………………………………………………………………………………………………….. vi

Mục lục………………………………………………………………………………………………………………………… x

Danh sách bảng………………………………………………………………………………………………………….. xii

Danh sách hình…………………………………………………………………………………………………………… xv

Danh mục chữ viết tắt………………………………………………………………………………………………. xviii

Chương 1 MỞ ĐẦU……………………………………………………………………………… 1

1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ ………………………………………………………………………………………………………… 1

1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU………………………………………………………………………………………. 4

1.3 CÂU HỎI – GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU………………………………………………………………… 5

…………………………………………..

Ch ương 2 : LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU……………………………………………………… 8

2.1 CÁC HỆ THỐNG CANH TÁC VÙNG ĐBSCL ………………………………………………………… 8

2.2 HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÙNG ĐBSCLVÀ SÓC TRĂNG ……. 13

2.2.1 Thực trạng về xã hội…………………………………………………………………………………………… 14

2.2.2 Thực trạng về môi trường ô nhiễm …………………………………………………………………….. 15

2.2.3 Thực trạng về kinh tế…………………………………………………………………………………………. 17

………………………

Chương 5 : KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ………………………………………………… 100

5.1 KẾT  LUẬN……………………………………………………………………………………………………….. 100

5.2 ĐỀ NGHỊ…………………………………………………………………………………………………………….. 101

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO (cỡ chữ 16, in đậm)

(1 dòng trắng)

Adhiri P.H. (1990). Physio-morphological responses of upland rice to shade. MSc. thesis, University of the Philippines Los Banos, Philippines.

American Society of Agronomy (1988). Publications handbook and style manual. American Society of Agronomy, Madison, WI., 500pages.

Anklesaria F., McCahill M., Linder P., Johnson  D., Torrey D., and Alberti B., “The Internet Gopher Protocol (a distributed document search and retrieval protocol)”, RFC 1436, University of Minnesota, March 1993.   <URL:ftp:/ds.internic.net/rfc/rfc1436.txt;type=a>. Ngày truy cập 12/12/2004.

Berners-Lee T.. “Hypertext Transfer Protocol (HTTP)”, CERN, Nov. 1993. <URL:ftp:/info.cern.ch/pub/www/doc/http-spec.txt.Z >. Ngày truy cập 15/02/2002.

Bộ Nông nghiệp (1983). Qui trình kỹ thuật truyền tinh nhân tạo cho lợn. Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà nội,  10 trang.

Ecans L., Britt J., Kirkbride C., và Levis D. (1996). Giải quyết các vấn đề tồn tại trong sinh sản lợn. Trong Cẩm nang chăn nuôi lợn công nghiệp ( bản dịch). Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà nội, trang 317-340.

El-Hassanin A.S., Labib T.M. and Gaber I.E.. (1993). Effect of vegetation over and slop on runoff and soil losses from the watershed of Burundi. Agriculture, Ecosystems and Environment 43 (3): 301-308

Falconer D.S. (1989). Introduction to quantitative genetics. 3rd Edition, Longman Scientific & Technical, New York , USA, 437 pages.

Hemsworth P.H. (1990). Mating management. In Pig Production in Australia (Eds. J.A.A. Gardner, A.C. Dunkin and L.C. Lloyd). Butterworth, London, England, pp. 245-257.

Jorgensen P.F. (1980). Blood types and other biochemical markers for stress susceptibility and meat quality in pigs. In Porcine Stress and Meat Quality. Proc. Symp.. Refsnes Gods. Norway (Eds. T. Froystein. E. Slinde & N. Standal). Agri. Food Res. Soc.. Norway. pp. 146-159.

Mai Đình Yên, Vũ Trung Trạng, Bùi  Lai và Trần Mai Thiêm. (1979). Ngư loại học. Nhà xuất bản Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Hà nội, 300 trang.

Matthews R.B.. and Hunt L.A. (1994). A model describing the growth of cassava (Manihot esculenta L. Crantz). Field Crops Research 36: 69-84.

Molxki N.T. (1979). Hóa sinh thịt gia súc (Đặng Đức Dũng dịch). Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật, Hà nội, Việt nam, 247 trang.

Svánchez M.D. (1998). Feed, animal waste and nutrient balances. In Proceedings of the Regional Workshop on Area-Wide Integration of Crop-Livestock Activities, Bangkok, Thailand, 18-20 June 1998. (Eds. Y.W. Ho & Y.K. Chan). FAO/RAP, Thailand, pp. 47-53

Trần Huyền Công (1994). Một số đặc điểm sinh học của cá lóc bông (Channa  micropeltes). Luận văn tốt  nghiệp  Kỹ sư Thủy sản, Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Mọi thông tin xin liên hệ:

Hotline: 0941565085

Email: chuyenluanvandanang@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *